ייעוץ סביבתי והנדסת סביבה

אנו מספקים ייעוץ סביבתי לארגונים, משרדים, תעשיות, רשויות ומפעלים. הייעוץ כולל

 • סקרים סביבתיים
 • PRTR- מילוי דו”חות
 • קשר עם אנשי המשרד להגנת הסביבה או היחידה הסביבתית המתאימה
 • טיפול ייחודי בשפכים ובוצות רעילות – מצגת
 • תיכנון וביצוע של פתרונות פשוטים ויעילים לבעיות המתעוררות.
 • אחזקה ותפעול של מתקנים לטיפול בשפכים
 • מתקנים לטיפול במפגעי ריח
 • יבוא תיכנון ויצור ציוד לטיפול בשפכים

 

נציגות בלעדית – Symbiona

 • לטיפול בשפכים ,פילטרים מסוגים שונים

טיפול בפסולת

 • ייעוץ מקצועי במכלול הנושאים של ניהול פסולת מוצקה (אצירה, איסוף, שינוע, טיפול וסילוק) או בכל אחד ממרכיביו בנפרד.
 • תכנון והקמה של תחנות מעבר לפסולת מוצקה.
 • תכנון מערכים להפרדת פסולת במקור.
 • הקמת מערכי מחזור וניצול סוגים שונים של פסולת.
 • הכנת תכניות אב לפסולת מוצקה לרשויות מקומיות.
 • הסדרת האישורים הנדרשים להקמה ולתפעול של מטמנות, של משרפות וכדומה.
 • תסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת בנושאים סביבתיים לגבי מתקנים ולגבי אמצעים לטיפול בפסולת מוצקה.

סקרים, מחקרים ובחינת טכנולוגיות מתאימות.

תסקירי השפעה על הסביבה:

גרינברג מהנדסים מכינה תסקיר השפעה על הסביבה , חוות דעת נופיות – סביבתיות וחוות דעת בנושאים סביבתיים לתוכניות בניין ערים עלפ י דרישות חוק התיכנון והבניה .
המומחים של גרינברג מהנדסים מוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומוסדות התיכנון כגורם מקצועי ומיומן .
גרינברג מהנדסים נותנות את הפיתרונות הסביבתיים האופטימליים ומלווה את התוכנית משלביה המוקדמים ועד לשלב מתן תוקף לתוכנית .
כל זאת תוך כדי יעוץ סביבתי וסטטורי לצוות התיכנון .
המומחים של גרינברג מהנדסים משתתפים בועדות התיכנון והבניה תוך מתן מענה לגורמי איכות סביבה ולהתנגדויות , לפי הצורך .

טיפול בתעשייה :

 • הכנת חוות דעת בנושאים סביבתיים ותסקירי השפעה על הסביבה למפעלים ולאזורי תעשייה בהקמה או בהרחבה.
 • ניתוח פעילות המפעל בכל הקשור להיווצרות או לפליטה של מזהמים, שפכים, פסולת מסוכנת, פסולת מוצקה, מזהמי אוויר ורעש.
 • תכנון וייעוץ ביישום שיטות, אמצעים ומתקנים מתאימים לצמצום פליטות מזהמים לפי דרישות הרשויות, תוך כדי מזעור עלויות.
 • הכנת תיקי מפעל, הכנת נוהלי חירום ונוהלי מעקב ובקרה ודיווח לרשויות.

ייצוג מפעלים מול גורמי איכות הסביבה במו”מ על דרישות, על הוראות ועל תנאים מיוחדים ברשיונות עסק ובהיתרי רעלים.
תיכנון וניהול סביבתי
גרינברג מהנדסים עוסקת בתכנון סביבתי אזורי, בהיבטים הסביבתיים של תכנון עירוני ובתכנון שטחים פתוחים. ייעוץ לתכניות מתאר, לתכניות אב ולתכניות בניין עיר, החל בשלבי התכנון המוקדמים ונספחי הבינוי וכלה בתכנון המפורט, כולל הכנת כל החומר הדרוש לקבלת היתרי בנייה, למתן המלצות לוועדות תכנון מקומיות, מחוזיות וארציות ולמקבלי החלטות במדיניות פיתוח, במניעת מפגעים ובקביעת מדיניות סביבתית.

 • כל זאת תוך שילוב ההיבטים הסביבתיים וההשפעות הסביבתיות בעת התווית מערכות תשתית כגון תחבורה, ביוב, תברואה, חשמל, דלק ומערכות עירוניות אחרות, הסביבתיות. כמו כן נקבעים מיקום והיקף של שטחים פתוחים, ושל אזורי פנאי ונופש ומנגנוני הגנה לשמירת השטחים הערכיים.
 • לגרינברג מהנדסים ניסיון וידע בהכנת תכניות אב, תכניות מתאר ארציות, אזוריות ותכניות מקומיות בהיבט הסביבתי ובייעוץ להכנת תכניות לאזורי תעשייה מסחר ולאזורים משולבים.
 • מים ושפכים
 • הכנת פרשות טכניות ומסמכים מקצועיים אחרים בכל הנוגע להיווצרות שפכים ולטיפול מוקדם בהם לצורך הצגה לרשויות ולצורך קבלת היתרי בנייה, רשיונות עסק, טופסי 4 ואישורי איכלוס.
 • סקרי שפכים, ניתוח פעילויות במפעל במטרה להפחית זיהומים ולהקטין עלויות של טיפול מוקדם בשפכים על-פי דרישות החוק ובהתאם להוראות הרשויות.
 • תכנון מתקנים אמצעים ופתרונות לטיפול מוקדם בשפכים תעשייתיים בהתאם להוראות הרשויות.
 • תכנון והסדרה של סילוק תמלחות ושל הפרדת זרמים.
 
חייגו עכשיו